Віталій Литвин

Наукові публікації співробітників Центру політичних досліджень

І. Дисертаційне дослідження:

 1. Литвин В. Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України / Віталій Литвин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 301 с.

ІІ. Монографії/Розділи в колективних монографіях:

 1. Литвин В. До проблеми розрізнення напівпрезиденталізму та парламентаризму : напівпрезидентські системи з номінальними президентами у Центральній Європі (на прикладі Болгарії, Словаччини, Словенії та Чехії) / Віталій Литвин // Rozwój polityczny i spoleczny państw Europy Środkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2013. – S. 149–171.
 2. Литвин В. Етапи розвитку та різновиди напівпрезиденталізму в Україні (1991–2015 рр.) / Віталій Литвин // Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej : Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne : Polsko-Ukrainska Konferencja Naukova / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2015. – S. 119–124.
 3. Литвин В. Напівпрезидентські системи в країнах Центральної Європи : детермінанти дефініювання / Віталій Литвин // Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2012. – S. 207–225.
 4. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи : монографія / А. С. Романюк, В. С. Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 548 с.

ІІІ. Підручники та навчальні посібники:

 1. Литвин В. Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу / Віталій Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 632 c.
 2. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи : порівняльний аналіз / Анатолій Романюк, Віталій Литвин, Надія Панчак-Бялоблоцка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 462 c.

ІV. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості : концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2013. – № 2 (64). – С. 473–504.
 2. Литвин В. Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного правління : теоретико-методологічний зріз / Віталій Литвин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2017. – № 2 (88). – С. 318–345.
 3. Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2016. – № 3. – С. 30–46.
 4. Литвин В. Еволюція категорії “напівпрезиденталізм” : М. Дюверже як засновник понятійного і теоретичного конструктів? / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 3. – С. 42–51 (опубліковану версію можна переглянути тут).
 5. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм : теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви й перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Нова парадигма. – К. : Вид-во імені М. П. Драгоманова 2014. – № 125. – С. 145–163.
 6. Литвин В. Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях : порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року) / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Політичне життя (Political life). – 2016. – № 3. – С. 115–141.
 7. Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів : порівняльний аналіз / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : Серія “Питання політології”. – 2015. – Вип. 28. – С. 5–21.
 8. Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів : порівняльний аналіз / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2015. – № 2 (39). – С. 19–35.
 9. Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії : дефініція та генералізація / Віталій Литвин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 6 (62). – С. 68–90.
 10. Литвин В. Концепти дефектної та вбудованої демократії у сучасній порівняльній політології / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2012. – Т. 20. – № 9/2. – Вип. 22 (3). – С. 200–206.
 11. Литвин В. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять «форма державного правління» та «система державного правління» у політичній науці / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Випуск 20 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – С. 3–12.
 12. Литвин В. Концептуальне визначення поняття “урядова стабільність” / Віталій Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2008. – № 10. – С. 37–42.
 13. Литвин В. Напівпрезиденталізм у країнах Центрально-Східної Європи : регіонально детерміновані особливості теоретизації та вибору / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2017. – № 3. – С. 92–107.
 14. Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи / Віталій Литвин // Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). – 2017. – № 3 (1). – С. 37–44.
 15. Литвин В. Подвійна виконавча влада : теорія та практика європейського півпрезиденталізму / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2009. – №3. – С. 25–33 (опубліковану версію також можна переглянути тут).
 16. Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи : порівняльний аналіз / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 69–77 (опубліковану версію можна переглянути тут).
 17. Литвин В. Природа, спосіб обрання і легітимність інституту президента як атрибути напівпрезиденталізму : порівняння та узагальнення на прикладі країн Європи / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2017. – № 2 (36). – С. 30–46.
 18. Литвин В. Теоретико-методологічні “хвилі” дослідження республіканських систем державного правління : від В. Баджехота до Р. Елгі / Віталій Литвин // Вісник Львівського університету : “Серія філософсько-політологічні студії”. – 2013. – № 3. – С. 145–155.
 19. Литвин В. Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2011. – №. 4. – С. 140–149 (опубліковану версію можна переглянути тут).
 20. Литвин В. Техніка “санітарного кордону” до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – № 3 (77). – С. 274–302.
 21. Литвин В. Типи урядових кабінетів / Віталій Литвин // Політологічний вісник : Збірник наукових праць. – 2008. – № 37. – С. 123–138.
 22. Литвин В. Урядова стабільність крізь призму партійних детермінант країн Центральної Європи / Віталій Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2009. – № 13. – С. 110–118.
 23. Литвин В. Урядова стабільність : теоретико-методологічні засади дослідження / Віталій Литвин // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. – 2009. – № 21. – С. 117–122.

V. Наукові статті у зарубіжних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Критика классического и постклассического определения полупрезидентализма и ее роль в построении синтетического концепта полупрезидентской системы правления : теоретико-методологический анализ и верификация на примере стран Центрально-Восточной Европы / Виталий Литвин // Studia Politologiczne. – Warszawa : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. – 2017. – № 44. – С. 28–52.
 2. Литвин В. Напівпрезидентська система правління у контексті республіканської форми правління : типологізація, конституційно-правові і політичні виклики та перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 2. – S. 156–181.
 3. Литвин В. Республіканізм із посадою суперпрезидента : до з’ясування суті суперпрезиденталізму та диференціації президентських і напівпрезидентських систем правління з суперпрезидентами / Віталій Литвин // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 1. – S. 159–188.
 4. Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні / Віталій Литвин // Studia Politologica Ucraino-Polona (“Українсько-польські політологічні студії”). – 2015. – № 5. – С. 45–54.
 5. Романюк А. Техніка “санітарного кордону” до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи / Анатолій Романюк, Віталій Литвин // Studia Politologica Ucraino-Polona (“Українсько-польські політологічні студії”). – 2014. – № 4. – С. 130–144.
 6. Lytvyn V. Эффективность и качество демократии в сравнительной политологии : дефинитивные и концептуальные параметры анализа / Vitaliy S. Lytvyn [Литвин Виталий Сергеевич] // Rocznik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy “Świat Idei i Polityki”. – 2015. – T. 14. – S. 110–132.
 7. Łytwyn W. Ewolucja instytucji prezydentury w politycznej historii Ukrainy : ustanowienie prezydentury, kompetencje, rola i miejsce prezydenta w systemie rządow / Witalij Łytwyn // Politeja : Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – 2015. – Nr. 2 (34/1) : Studia Ukraińskie. – S. 25–62. (Україномовна версія).
 8. Lytvyn V. Governments of national unity in the context of coalition majority governments: conceptualization, cases, political causes and consequences by the example of European democracies / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2016. – Nr. 5. – S. 20–40.
 9. Lytvyn V. Isolation and taxonomy of semi-presidentialism with nominal presidents in Central and Eastern European countries of the EU : as exemplified by Bulgaria, Slovakia, Slovenia and the Czech Republic / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2017. – Nr. 7. – P. 18–42.
 10. Lytvyn V. Republicanism with the position of superpresident : differentiation of presidential and semi-presidential systems of government with superpresidents / Vitaliy Lytvyn // Studia Politica : Romanian Political Science Review. – 2015. – Vol. XV. – No. 2. – P. 289–318.
 11. Lytvyn V. Theoretical Framework of Balanced Semi-Presidentialism, its Institutional Risks/Positives and Prospects for Reformation in Ukraine / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2015. – Nr. 4. – S. 258273.
 12. Lytvyn V. Theory and Typology, Challenges and Consequences of Semi-Presidentialism Within Republican Form of Government and Prospects for its Reformation in Ukraine / Vitaliy Lytvyn // The Annals of the University of Bucharest : Political Science Series. – 2016. – Vol. 18. – No. 1. – P. 35–65.
 13. Lytvyn V. The Stages of Installation and Institutional, Procedural, Political and Behavioral Attributes of Semi-Presidentialism in Poland and Ukraine : Comparative Analysis / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2017. – Nr. 8. – S. 15–30.
 14. Lytvyn V. Types of cabinets and cabinet stability in Central and Eastern European parliamentary democracies (1990–2013) / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2015. – Nr. 3. – S. 244–266.

VI. Наукові статті в інших вітчизняних виданнях:

 1. Литвин В. Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України : повноваження, роль і місце у системі державного правління / Віталій Литвин // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». – К., 2016. – Вип. 4. – С. 161–180.
 2. Литвин В. Класифікація європейського півпрезиденталізму / Віталій Литвин // Демократичне врядування : Електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 3.

VII. Словники:

 1. Литвин В. “Денацифікація”, “Друге читання”, “Патримоніалізм” / Віталій Литвин // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / ред. Л.Д. Климанська, Я.Б. Турчин, Н.М. Хома. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 87, 108, 284.

VIII. Матеріали та тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму / Віталій Литвин // Всеукраїнська науково-практична конференція “Політична теорія ХХІ століття”. – Дніпро, 3 грудня 2016 р. – Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2016. – № 3. – С. 30–46.
 2. Литвин В. Етапи розвитку та різновиди напівпрезиденталізму в Україні (1991–2015 рр.) / Віталій Литвин // Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej : Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne : Polsko-Ukrainska Konferencja Naukova / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2015. – S. 119–124.
 3. Литвин В. Етнічні чинники політичного процесу після президентських виборів 2004 року / Віталій Литвин // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Романюк А. С., Скочиляс Л. С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 41–48.
 4. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм: особливості, ризики та позитиви / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 12. – С. 170–175.
 5. Литвин В. Інституційна специфічність президент-парламентських систем правління з номінальними президентами : європейський досвід / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – Вип. 13. – С. 133–137.
 6. Литвин В. Концепт ефективної демократії у сучасній порівняльній політології : дефініція, операціоналізація та наслідки / Віталій Литвин // Духовність. Культура. Наука : Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 2–3 жовтня 2012 року) / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 7. Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії : дефініція та генералізація / Віталій Литвин // Восьмі Курасівські читання на тему “Політичний режим у сучасній Україні”, К., 4 жовтня 2012 р. – Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 6 (62). – С. 68–90.
 8. Литвин В. Напівпрезидентська система правління : конституційно-правові виклики та перспективи для України на фоні світового інституційного досвіду / Віталій Литвин // Всеукраїнська науково-практична конференція : Конституція України: політико-правові виклики і перспективи. – 26 червня 2014 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – С. 38–63.
 9. Литвин В. Напівпрезидентські системи з номінальними президентами у країнах Європи / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 10. – 320 с.
 10. Литвин В. Партійно-виборча детермінація напівпрезидентської системи державного правління / Віталій Литвин // Політичні партії і вибори : українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. – Львів : Простір-М, 2017. – С. 278–286.
 11. Литвин В. Система уніфікованої меншості як варіативний різновид напівпрезиденталізму : перевірка доцільності виокремлення та концептуалізації / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2017. – С. 117–122.
 12. Литвин В. Способи замірів урядової стабільності / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 239–242.
 13. Литвин В. Супернапівпрезиденталізм і суперпрезиденталізм : до теоретико-методологічної різниці президентсько-парламентських напівпрезидентських і президентських республік з сильними президентами / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 11. – С. 147–152.
 14. Литвин В. Теоретико-методологічні параметри і підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016) / Віталій Литвин, Ігор Осадчук // Політичні партії і вибори : українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори : українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. – Львів : Просір-М, 2017. – С. 149–193.
 15. Литвин В. Техніка “санітарного кордону” у формуванні урядових кабінетів європейських країн / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 9. – С. 282–
 16. Литвин В. Урядова стабільність : дослідження крізь призму виборчих циклів / Віталій Литвин // Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Романюк А. С., Скочиляс Л. С., Шиманова О. В. – Львів : Генеза-ЦПД, 2007. – С. 94–99 (також див. за посиланням).

IX. Науково-аналітичні матеріали:

 1. Виборчий процес-2006 в Україні : політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 202 с.
 2. Литвин В. Порівняльний аналіз ефективності діяльності депутатів українського парламенту : на прикладі народних обранців з Львівщини (2007–2012) / Віталій Литвин // Представлення результатів дослідження громадської організації “Інститут дослідження соціального капіталу”, Львів (Україна), вересень 2012 р.
 3. Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. – Львів : Генеза, 2007. – 132 с.
 4. Україна після президентських виборів : становлення демократії та розвиток громадянського суспільства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 152 с.