Vitaliy Lytvyn

Посада: професор кафедри політології, керівник наукових програм Центру політичних досліджень (Львів)

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vitaliy.lytvyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: filos.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Коротка біографія

Vitaliy Lytvyn – CV

Доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, політолог.

У 2004–2007 рр. як аналітик і політолог працював у Центрі політичних досліджень при Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2007 р. закінчив філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка й отримав диплом магістра політології. В 2007-2008 рр. перебував на посаді редактора відділу політики Видавничої групи “Експрес”.

У 2010 р. захистив дисертаційне дослідження на тему “Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України” за спеціальністю “Політичні інститути та процеси” й отримав наукове звання кандидата політичних наук. З 2011 р. – асистент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2015 р. – доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Упродовж 2016-2018 рр. – докторант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2018 р. захистив дисертаційне дослідження на тему “Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи” за спеціальністю “Політичні інститути та процеси” й отримав науковий ступінь доктора політичних наук. З 2020 р. – професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка (звання професора присвоєно у 2021 р.).

Спеціалізується в політичних інститутах, партійних і виборчих системах, політичних режимах, системах правління, напівпрезиденталізмі, експериментах у політології, політичному розвитку, конституційній інженерії.

Автор таких навчальних курсів, як “Політичні режими”“Політичні інститути та системи”“Політичні інститути: кількісні виміри аналізу”“Міжінституційні відносини: моделі та інструменти аналізу”“Системи державного правління”“Напівпрезидентська система правління”“Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн ЦСЄ”“Маркетинг і менеджмент політичних кампаній (експериментальна політологія)”.

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі монографій і наукових статей, які індексуються в наукометричних базах “Web of Science” та “Scopus”. Політолог і керівник наукових програм в Центрі політичних досліджень при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Наукові інтереси:

Порівняльна політологія, політичні інститути та процеси, партії та партійні системи, вибори та виборчі системи, політичні режими, форми та системи державного правління, напівпрезидентська система правління, уряди, експерименти у політиці, політичний розвиток, конституційна інженерія, країни Західної, Центрально-Східної, Південно-Східної та Східної Європи.

Навчальні курси:

Наукові публікації:

Наукові праці, які вийшли друком:

І. Дисертаційні дослідження:

 1. Литвин В. Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. 301 с.
 2. Литвин В. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атрибути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 815 с. (профіль ради по захисту дисертації).

ІІ. Монографії/Розділи в колективних монографіях:

 1. Литвин В. Атрибути та різновиди напівпрезидентської системи правління в Європі: інституційно-процесуальний і політично-поведінковий аспекти: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. 636 с.
 2. Литвин В. До проблеми розрізнення напівпрезиденталізму та парламентаризму: напівпрезидентські системи з номінальними президентами у Центральній Європі (на прикладі Болгарії, Словаччини, Словенії та Чехії) // Rozwój polityczny i spoleczny państw Europy Środkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. Kutno, 2013. S. 149–171.
 3. Литвин В. Етапи розвитку та різновиди напівпрезиденталізму в Україні (1991–2015 рр.) // Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej: Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne: Polsko-Ukrainska Konferencja Naukova / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. Kutno, 2015. S. 119–124.
 4. Литвин В. Інструментарій і підходи до дефініювання, концептуалізації та теоретико-методологічної критики напівпрезидентської системи правління // Сучасні методи та інструменти політичної науки: колективна монографія (за результатами серії теоретичних і практичних воркшопів у рамках проєкту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” від 13–15 вересня 2019 року) / за наук. ред. Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. C. 234–281.
 5. Литвин В. Напівпрезидентські системи в країнах Центральної Європи: детермінанти дефініювання // Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. Kutno, 2012. S. 207–225.
 6. Литвин В., Осадчук І. Демократична держава? Взаємозалежність систем правління та політичних режимів і її ефекти для України // Людина і суспільство: філософські, психологічні та політологічні виміри. В 3 кн. Кн. 3. Антропологічні, суспільно-політичні та інституційні виміри розвитку демократії в Україні: монографія / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника [А. С. Романюк, Г. В. Шипунов, А. Ф. Колодій та ін.]. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. С. 232–283.
 7. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи: монографія / А. С. Романюк, В. С. Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 548 с.
 8. Романюк А., Литвин В. Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Західної Європи: монографія. Том 1: Особливості міжінституційних відносини у трикутнику “глава держави – парламент – уряд” та їхні наслідки для політичного процесу / Анатолій Романюк (гол. наук. ред.), Віталій Литвин. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 456 с.
 9. Сучасні методи та інструменти політичної науки: колективна монографія (за результатами серії теоретичних і практичних воркшопів у рамках проєкту “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки” від 13–15 вересня 2019 року) / за наук. ред. Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. 296 с.

ІІІ. Підручники та навчальні посібники:

 1. Литвин В. Політичні режими сучасності: інституційні та процесуальні виміри аналізу. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 632 c.
 2. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз / Анатолій Романюк, Віталій Литвин, Надія Панчак-Бялоблоцка. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 462 c.

ІV. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Бевза Б., Пилипів І., Литвин В. Методика оцінювання та порівняння сили президентів із позиції сфер повноважень: теоретизація й апробація на прикладі країн Африки // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. 2020. Вип. 42. С. 121–135 (https://doi.org/10.31861/mhpi2020.42.121-135).
 2. Литвин В. Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного правління: теоретико-методологічний зріз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. № 2 (88). С. 318–345.
 3. Литвин В. Динаміка розвитку політичних режимів у рамках різних типів напівпрезиденталізму: порівняльний аналіз на прикладі країн Європи // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. 2022. Вип. 46. С. 133–150.
 4. Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму // Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2016. № 3. С. 30–46.
 5. Литвин В. До структуризації та оновлення типології напівпрезиденталізму на підставі особливостей дуалізму, партійної приналежності і відповідальності виконавчої влади та композиції легіслатур // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. 2019. Вип. 40. С. 26–33 (https://doi.org/10.31861/mhpi2019.40.26-33).
 6. Литвин В. Еволюція категорії “напівпрезиденталізм”: М. Дюверже як засновник понятійного і теоретичного конструктів? // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2012. № 3. С. 42–51.
 7. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм: теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви й перспективи реформування в Україні // Нова парадигма. 2014. № 125. С. 145–163.
 8. Литвин В. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018. Вип. 2 (94). С. 201–221.
 9. Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2015. № 2 (39). С. 19–35.
 10. Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії: дефініція та генералізація // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2012. № 6 (62). С. 68–90.
 11. Литвин В. Концепти дефектної та вбудованої демократії у сучасній порівняльній політології // Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2012. Т. 20. № 9/2. Вип. 22 (3). С. 200–206.
 12. Литвин В. Концептуальне визначення поняття “урядова стабільність” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. 2008. № 10. С. 37–42.
 13. Литвин В. Напівпрезиденталізм у країнах Центрально-Східної Європи: регіонально детерміновані особливості теоретизації та вибору // Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 3. С. 92–107.
 14. Литвин В. Напівпрезиденталізм у Польщі й Україні: концептуалізація, становлення, атрибути та різновиди // Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 5. С. 85–98.
 15. Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи // Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). 2017. № 3 (1). С. 37–44 (https://doi.org/10.23939/shv2017.01.037).
 16. Литвин В. Особливості міжінституційних відносин у напівпрезидентських країнах Європи // Політичні дослідження. 2022. Вип. 2 (4). С. 42–62.
 17. Литвин В. Особливості та наслідки поділу і дуалізму виконавчої влади в рамках різних видів напівпрезиденталізму // Український часопис конституційного права. 2018. № 4. С. 94–112 (https://doi.org/10.30970/jcl.4.2018.3).
 18. Литвин В. Подвійна виконавча влада: теорія та практика європейського півпрезиденталізму // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2009. №3. С. 25–33.
 19. Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи: порівняльний аналіз // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2012. № 2. С. 69–77.
 20. Литвин В. Природа, спосіб обрання і легітимність інституту президента як атрибути напівпрезиденталізму: порівняння та узагальнення на прикладі країн Європи // Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2017. № 2 (36). С. 30–46.
 21. Литвин В. Релевантність або нерелевантність «малих» партій: теоретизація, особливості та вияви // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. 2022. Вип. 31. С. 17–26.
 22. Литвин В. Теоретико-методологічні “хвилі” дослідження республіканських систем державного правління: від В. Баджехота до Р. Елгі // Вісник Львівського університету: “Серія філософсько-політологічні студії”. 2013. № 3. С. 145–155.
 23. Литвин В. Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2011. №. 4. С. 140–149.
 24. Литвин В. Типи урядових кабінетів // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. 2008. № 37. С. 123–138.
 25. Литвин В. Урядова стабільність крізь призму партійних детермінант країн Центральної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. 2009. № 13. С. 110–118.
 26. Литвин В. Урядова стабільність: теоретико-методологічні засади дослідження // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2009. № 21. С. 117–122.
 27. Литвин В., Осадчук І. Атиповість напівпрезидентських систем державного правління у пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам // Politicus. 2018. Вип. 3. С. 49–57 (http://dx.doi.org/10.24195/2414-9616-2018-3-49-57).
 28. Литвин В., Романюк А. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості: концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2013. № 2 (64). С. 473–504.
 29. Литвин В., Романюк А. Інституційні атрибути кількості, розміру та членства в постійних парламентських комітетах у європейських представницьких демократіях: порівняльний аналіз (станом на грудень 2015 року) // Політичне життя (Political life). 2016. № 3. С. 115–141.
 30. Литвин В., Романюк А. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Серія “Питання політології”. 2015. Вип. 28. С. 5–21.
 31. Литвин В., Романюк А. Концептуалізація і теоретична дистинкція понять “форма державного правління” та “система державного правління” у політичній науці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 20: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. С. 3–12.
 32. Литвин В., Романюк А. Техніка “санітарного кордону” до радикальних партій в електоральному та парламент-урядовому зрізі країн Західної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2015. № 3 (77). С. 274–302.

V. Наукові статті у зарубіжних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Критика классического и постклассического определения полупрезидентализма и ее роль в построении синтетического концепта полупрезидентской системы правления: теоретико-методологический анализ и верификация на примере стран Центрально-Восточной Европы // Studia Politologiczne. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. 2017. Nr. 44. S. 28–52.
 2. Литвин В. Напівпрезидентська система правління у контексті республіканської форми правління: типологізація, конституційно-правові і політичні виклики та перспективи реформування в Україні // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2014. Nr. 2. S. 156–181.
 3. Литвин В. Республіканізм із посадою суперпрезидента: до з’ясування суті суперпрезиденталізму та диференціації президентських і напівпрезидентських систем правління з суперпрезидентами // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2014. Nr. 1. S. 159–188.
 4. Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні // Studia Politologica Ucraino-Polona (“Українсько-польські політологічні студії”). 2015. № 5. С. 45–54.
 5. Романюк А., Литвин В. Техніка “санітарного кордону” до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи // Studia Politologica Ucraino-Polona (“Українсько-польські політологічні студії”). 2014. № 4. С. 130–144.
 6. Lytvyn V. Эффективность и качество демократии в сравнительной политологии: дефинитивные и концептуальные параметры анализа // Rocznik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy “Świat Idei i Polityki”. 2015. T. 14. S. 110–132.
 7. Lytvyn V. Cabinet responsibility as an institutional, procedural, political and behavioral attribute of semi-presidentialism in European countries // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2021. Nr. 15. S. 30–49.
 8. Lytvyn V. Categorization and systematization of institutionally-procedural and politically-behavioral attributes and features of semi-presidentialism: theoretical and methodological cut // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2018. Nr. 10. S. 158–179.
 9. Lytvyn V. Conditionality, factors and indicators of heterogeneity and typologization of semi-presidential system of government // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2020. Nr. 13. P. 31–55.
 10. Łytwyn W. Ewolucja instytucji prezydentury w politycznej historii Ukrainy: ustanowienie prezydentury, kompetencje, rola i miejsce prezydenta w systemie rządow // Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 2015. Nr. 2 (34/1): Studia Ukraińskie. S. 25–62 (https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.34_1.02) (Україномовна версія).
 11. Lytvyn V. Features and types of governmental cabinets as descriptors of semi-presidential system of government in European countries // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2020. Nr. 14. S. 37–52.
 12. Lytvyn V. Governments of national unity in the context of coalition majority governments: conceptualization, cases, political causes and consequences by the example of European democracies // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2016. Nr. 5. S. 20–40.
 13. Lytvyn V. Institutional and procedural determination of premier-presidentialism as a type of semi-presidential system of government and its manifestations and operationalisations in European countries // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2021. Nr. 16. S. 69–91.
 14. Lytvyn V. Isolation and taxonomy of semi-presidentialism with nominal presidents in Central and Eastern European countries of the EU: as exemplified by Bulgaria, Slovakia, Slovenia and the Czech Republic // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2017. Nr. 7. P. 18–42.
 15. Lytvyn V. Republicanism with the position of superpresident: differentiation of presidential and semi-presidential systems of government with superpresidents // Studia Politica: Romanian Political Science Review. 2015. Vol. XV. No. 2. P. 289–318 (Scopus Preview) (Publon Preview) (Офіційний сайт журналу).
 16. Lytvyn V. Retrospectives and Perspectives on the Choice of System of Government in the History of Ukrainian Statehood // Annales Scientia Politica. 2022. Vol. 11. No. 2. P. 5–62.
 17. Lytvyn V. The Evolution, Logics, Variations and Improving of the Actual (Political and Behavioural) Typology of Semi-Presidentialism: Theorisation and Manifestations on the Example of European Countries // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2019. Nr. 11. S. 90–118.
 18. Lytvyn V. The features of the lustration of the police system: the practice of post-communist countries of Europe (on the example of Poland, Hungary, Slovakia and the Czech Republic) // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2018. Nr. 9. S. 67–81.
 19. Lytvyn V. The Framework, Way of Election, Legitimacy and Powers of Presidents as Institutional, Procedural, Political and Behavioural Attributes of the European Semi-Presidentialism // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2019. Nr. 12. S. 29–61.
 20. Lytvyn V. Theoretical Framework of Balanced Semi-Presidentialism, its Institutional Risks/Positives and Prospects for Reformation in Ukraine // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2015. Nr. 4. S. 258273.
 21. Lytvyn V. Theory and Typology, Challenges and Consequences of Semi-Presidentialism Within Republican Form of Government and Prospects for its Reformation in Ukraine // The Annals of the University of Bucharest: Political Science Series. 2016. Vol. 18. No. 1. P. 35–65 (Scopus Preview) (Publon Preview) (Офіційний сайт журналу).
 22. Lytvyn V. The Stages of Installation and Institutional, Procedural, Political and Behavioral Attributes of Semi-Presidentialism in Poland and Ukraine: Comparative Analysis // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2017. Nr. 8. S. 15–30.
 23. Lytvyn V. To the definition, structuring and systematization of the essence, types and manifestations of the relevance of “small” parties: Theoretical and methodological contexts // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2022. Nr. 17. S. 73–91.
 24. Lytvyn V. Types of cabinets and cabinet stability in Central and Eastern European parliamentary democracies (1990–2013) // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2015. Nr. 3. S. 244–266.
 25. Lytvyn V., Osadchuk I. The Atypicality of Semi-Presidentialism in the Post-Soviet Countries: The Context of the Votes of No Confidence in Governments // Studia Politica: Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. P. 57–82 (Scopus Preview) (Publon Preview) (Офіційний сайт журналу).
 26. Lytvyn V., Romanyuk A. Types and effects of European semi-presidentialism: based on the features of dualism, party affiliation and responsibility of the executive and the composition of legislatures // The Annals of the University of Bucharest: Political Science Series. 2021. Vol. XXIII. No. 1. P. 87–116. (https://doi.org/10.54885/JWZP6920) (Scopus Preview) (Офіційний сайт журналу).
 27. Lytvyn V., Romanyuk A., Osadchuk I. Attributes, logics, and reasons for the choice of semi-presidentialism: A verification and systematisation on the example of European countries // Studia Politica: Romanian Political Science Review. 2020. Vol. XX. No. 4. P. 469–498 (Scopus Preview) (Офіційний сайт журналу).
 28. Romanyuk A., Lytvyn V. Electoral performance of new political parties in Ukraine: The context of electoral volatility at the parliamentary level (1998–2019) // The Czech Journal of Political Science. 2021. Vol. 3. P. 274–292. (https://doi.org/10.5817/pc2021-3-274) (Scopus Preview) (Офіційний сайт журналу).
 29. Romanyuk A., Lytvyn V. Historical and current geopolitical positioning of Ukraine: is it Central or Eastern Europe? // Politeja: Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 2018. No. 6 (57). P. 149–167 (http://doi.org/10.12797/POLITEJA.15.2018.57.09) (Scopus Preview) (Publon Preview) (Офіційний сайт журналу).

VI. Наукові статті в інших вітчизняних виданнях:

 1. Литвин В. Еволюція інституту президентства у досучасній політичній історії України: повноваження, роль і місце у системі державного правління // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації “Академія політичних наук”. К., 2016. Вип. 4. С. 161–180.
 2. Литвин В. Класифікація європейського півпрезиденталізму // Демократичне врядування: Електронне наукове фахове видання. 2009. № 3.
 3. Литвин В. Регіональні особливості теоретизації і вибору напівпрезидентської системи державного правління в країнах Центрально-Східної Європи // Актуальні проблеми політичної науки. 2018. Вип. 5. С. 127–145.

VII. Словники:

 1. Литвин В. “Денацифікація”, “Друге читання”, “Патримоніалізм” // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / ред. Л.Д. Климанська, Я.Б. Турчин, Н.М. Хома. Львів: Новий Світ-2000, 2014. С. 87, 108, 284.

VIII. Матеріали та тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Литвин В. До концептуально-теоретичного уточнення сутності когабітації та її емпіричної інституційно-партійної детермінації: аналіз на прикладі Франції // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 2. С. 241–247.
 2. Литвин В. До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму // Всеукраїнська науково-практична конференція “Політична теорія ХХІ століття”. Дніпро, 3 грудня 2016 р. Вісник Дніпропетровського університету: Філософія, соціологія, політологія. 2016. № 3. С. 30–46.
 3. Литвин В. Етапи розвитку та різновиди напівпрезиденталізму в Україні (1991–2015 рр.) // Specyfika Procesu Politycznego w Krajach Europy Srodkowo-Wschodniej: Czynniki Koncepcyjne i Instytucjonalne: Polsko-Ukrainska Konferencja Naukova / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. Kutno, 2015. S. 119–124.
 4. Литвин В. Етнічні чинники політичного процесу після президентських виборів 2004 року // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Романюк А. С., Скочиляс Л. С. Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. С. 41–48.
 5. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм: особливості, ризики та позитиви // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вип. 12. С. 170–175.
 6. Литвин В. Інституційна специфічність президент-парламентських систем правління з номінальними президентами: європейський досвід // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Вип. 13. С. 133–137.
 7. Литвин В. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові варіанти розвитку та реформування напівпрезидентської системи правління в Україні // VІІ конгрес політологів України “Цивілізаційне самовизначення України наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.” (23 березня 2018 р., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018. Вип. 2 (94). С. 201–221.
 8. Литвин В. Концепт ефективної демократії у сучасній порівняльній політології: дефініція, операціоналізація та наслідки // Духовність. Культура. Наука: Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 2–3 жовтня 2012 року) / Відп. за випуск проф. В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 9. Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії: дефініція та генералізація // Восьмі Курасівські читання на тему “Політичний режим у сучасній Україні”, К., 4 жовтня 2012 р. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2012. № 6 (62). С. 68–90.
 10. Литвин В. Кореляція типів напівпрезиденталізму та типів політичного режиму: на прикладі країн Європи // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2020 рік / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2021. С. 133–137.
 11. Литвин В. “Малі” партії: варіанти розуміння у політичній науці // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2021 рік / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2022. С. 119–122.
 12. Литвин В. Напівпрезидентська система правління в Польщі й Україні: етапи становлення та порівняння інституційно-процесуальних і політично-поведінкових атрибутів // III Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe “25 lat traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy – próba bilansu”. Olsztyn, 11–12 Maja 2017.
 13. Литвин В. Напівпрезидентська система правління: конституційно-правові виклики та перспективи для України на фоні світового інституційного досвіду // Всеукраїнська науково-практична конференція: Конституція України: політико-правові виклики і перспективи. 26 червня 2014 р. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. С. 38–63.
 14. Литвин В. Напівпрезидентські системи з номінальними президентами у країнах Європи // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Вип. 10. 320 с.
 15. Литвин В. Наслідки й ефекти гетерогенного європейського напівпрезиденталізму // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2018 рік / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. Львів, 2019. С. 152–157.
 16. Литвин В. Нескінченний політичний транзит в Україні: динаміка взаємозв’язку політичних режимів і систем правління // Сьома міжнародна наукова конференція “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 2–3 грудня 2022 року. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022.
 17. Литвин В. Нові різновиди та особливості й тренди розвитку спеціальних партій постматеріалістичних цінностей // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. Вип. 4. С. 363–367.
 18. Литвин В. Особливості люстрації системи поліції: на прикладі Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії // Międzynarodową Konferencję Naukową “Etos służb policyjnych i zadania policji w polityce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – historia, tradycja, współczesność”. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2 czerwca 2018 r.
 19. Литвин В. Партійно-виборча детермінація напівпрезидентської системи державного правління // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 278–286.
 20. Литвин В. Партійно-електоральні бази та масиви даних: винятково національні чи можливо і доречно й субнаціональні/регіональні? // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 28 листопада 2020 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. Вип. 5. С. 376–386.
 21. Литвин В. Проблеми з’ясування сутності, різновидів, сили і релевантності “малих” партій // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 27 листопада 2021 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. Вип. 6. C. 129–150.
 22. Литвин В. Регіональні особливості теоретизації і вибору напівпрезизидентської системи державного правління в країнах Центрально-Східної Європи // Міжнародна науково-практична конференція “Регіональна політика та адміністративна реформа в Україні: уроки європейського досвіду впровадження і реалізації”. Ужгород, 14–15 грудня 2016 р. // Актуальні проблеми політичної науки. 2018. Вип. 5. С. 127–145.
 23. Литвин В. Система уніфікованої меншості як варіативний різновид напівпрезиденталізму: перевірка доцільності виокремлення та концептуалізації // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2017. С. 117–122.
 24. Литвин В. Способи замірів урядової стабільності // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. С. 239–242.
 25. Литвин В. Супернапівпрезиденталізм і суперпрезиденталізм: до теоретико-методологічної різниці президентсько-парламентських напівпрезидентських і президентських республік з сильними президентами // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 11. С. 147–152.
 26. Литвин В. Техніка “санітарного кордону” у формуванні урядових кабінетів європейських країн // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. Вип. 9. С. 282–285.
 27. Литвин В. Типи когабітації: порівняльний аналіз на практиці європейського напівпрезиденталізму // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ “Трек-ЛТД”, 2018. Вип. 15. С. 90–95.
 28. Литвин В. Урядова стабільність: дослідження крізь призму виборчих циклів // Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Романюк А. С., Скочиляс Л. С., Шиманова О. В. Львів: Генеза-ЦПД, 2007. С. 94–99 (також див. за посиланням).
 29. Литвин В. Усереднені ефекти і наслідки різних типів європейського напівпрезиденталізму: очікувані та неочікувані вияви // Problemy Bezpieczeństwa w Procesach Politycznej i Społecznej Transformacji w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Materiały z Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej / pod redakcją Zbigniewa Bialoblockiego, Anatolija Romanyuka i Witalija Łytwyna. Kutno, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej 2019. S. 108–117.
 30. Литвин В. Феномен антиістеблішментських партій: на прикладі країн Центрально-Східної Європи // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин, Ігор Осадчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 3. С. 261–268.
 31. Литвин В., Осадчук І. Теоретико-методологічні параметри і підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016) // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: збірник статей і тез за результатами наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 149–193.
 32. Романюк А., Литвин В., Осадчук І. Особливості формування і функціонування партійних систем у Львівській області (2006–2017) // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 2. С. 24–37.
 33. Михайлишин М., Литвин В. Кореляція стабільності та ефективності урядових кабінетів: на прикладі країн Східної Європи // Громадсько-політична діяльність та соціально-гуманітарні науки в умовах демократичних трансформацій: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 27 березня 2019 р.); за заг. ред. О. С. Токовенка / МОН України, Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2019. С. 107–112.
 34. Lytwyn V. Bezpieczeństwo narodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi w warunkach różnych systemów rządzenia państwa: aspekt porównawczy na przykładzie krajów europejskich // Bezpieczeństwo dziś – wyzwania globalne i lokalne: Międzynarodowa e-Konferencja Naukowa w WSGK w Kutnie w partnerstwie z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki (14.05.2021). Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2021.
 35. Lytvyn V. Newer-Ending Political Transition in Ukraine: Dynamics of Political Regimes and Systems of Government // Międzynarodowa konferencja naukowe “Polska a Ukraina: Doświadczenia, wyzwania i perspektywy współpracy w gospodarce, polityce i dziedzinie społecznej” (26 listopada 2022 r.). Kutno: Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowe w Kutnie, 2022.

IX. Науково-аналітичні матеріали:

 1. Виборчий процес-2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 202 с.
 2. Литвин В. Порівняльний аналіз ефективності діяльності депутатів українського парламенту: на прикладі народних обранців з Львівщини (2007–2012) // Представлення результатів дослідження громадської організації “Інститут дослідження соціального капіталу”, Львів (Україна), вересень 2012 р.
 3. Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. Львів: Генеза, 2007. 132 с.
 4. Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. Львів: ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 152 с.

Наукові праці, які подано до друку:

I. Монографії/Розділи в колективних монографіях:

ІІ. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук:

IІI. Наукові статті у зарубіжних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Lytvyn V. Cabinet formation under semi-presidentialism: European countries in comparison // The International Journal of Constitutional Law. 2022.
 2. Lytvyn V. Newer-ending political transition in Ukraine at the background of the experience of Central and Eastern European countries: dynamics and correlation of political regimes and systems of government // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. 2022. Nr. 18.
 3. Lytvyn V., Romanyuk A. Essence and Relevance of “Small” Parties: Specifics and Problems of Conceptualization for the Half a Century of Development of Political Science // Politické vedy (Political Sciences). 2022. Vol. 4.

Проєкти:

1. Проєкт Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ), спрямований на імплементацію навчального курсу “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ” для студентів-магістрів кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Термін виконання – 2015-2018 рр.

Сайт проєкту: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/v4_cooperation/v4_cooperation_main_page.htm

Координатори проєкту: професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.

2. Проєкт Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ) “Удосконалення методів та інструментів політології в Україні: вплив університетів країн Вишеградської четвірки”, спрямований на вдосконалення методів та інструментів політології (в рамках дослідження та викладання дисциплін політичної науки студентам-бакалаврам, магістрам та аспірантам) в Україні (головним чином у Львівському національному університеті імені Івана Франка), зокрема шляхом залучення університетів/партнерів з країн Вишеградської четвірки. Термін виконання – 2019-2020 рр.

Сайт проєкту: https://visegrad-ps.lnu.edu.ua/

Координатор проєкту: доцент Литвин В.С.

3. Проєкт “Retrospectives and Perspectives of the Choice of System of Government in the History of Ukrainian Statehood” від the University of St. Gallen (Center for Culture and Governance in Europe): Термін виконання – 31 серпня – 30 листопада 2022 р.

Координатор і виконавець проєкту: професор Литвин В.С.

4. Проєкт “Quantitative, Mathematical and Statistical Tools in Political Science and Practice: A Series of Workshops” від the University of St. Gallen (Center for Culture and Governance in Europe): Термін виконання – 10 березня – 10 червня 2023 р.

Сторінка проєкту: https://filos.lnu.edu.ua/news/workshops_quantitative

Координатор проєкту: професор Литвин В.С.

5. Проєкт Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ) “Innovations in V4 and Ukrainian Political Practice and Science: Pre-War, Wartime and the EU Contexts”, спрямований на організацію та проведення Першого Міжнародного Форуму політологів в Україні (завдяки ресурсам і гранту Центру політичних досліджень та за партнерства Львівського національного університету імені Івана Франка), зокрема шляхом залучення університетів/партнерів з країн Вишеградської четвірки. Термін виконання – 2023-2024 рр.

Сайт проєкту: https://post-ua.info/visegrad-grant

Координатор проєкту: професор Литвин В.С.

6. Проєкт Модуль Жана Моне “Політичні інститути та системи в Європі: порівняння та досвід для України” (101126702 – PISE-CEfU – ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH) за підтримки Європейського Союзу у рамках “Програми Еразмус+”. Термін виконання – 2023-2026 рр.

Сайт проєкту: https://projects.lnu.edu.ua/pise-cefu/

Координатор проєкту: професор Литвин В.С.